Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do grafik,
 • Tekst zamieszczony w formie grafiki na niektórych podstronach

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Stabrowska.
 • E-mail: dyrektor@mdk3.pl
 • Telefon: 618665747

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu
 • Adres: 60-235 Poznań, ul. Jarochowskiego 1
 • E-mail: dyrektor@mdk3.pl
 • Telefon: 618665747

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody, wyposażone w podjazd dla wózków. W budynku znajdują się schody, natomiast nie znajduje się winda, przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Na parterze jest już toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Na miejscu nie ma możliwości z korzystania z usług tłumacza języka migowego. Nie zainstalowano również żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych oraz głuchoniemych. 

Skip to content