Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Zasady prowadzenia rekrutacji

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3 (MDK nr 3)

na rok szkolny 2022/2023

Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

 1. Rekrutacja dotyczy zajęć stałych rozumianych jako zajęcia odbywające się regularnie, co najmniej dwa razy w miesiącu. Rekrutacja nie dotyczy uczestników oraz grup zorganizowanych biorących udział w zajęciach okazjonalnych lub okresowych.
 2. Rekrutacja na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w MDK nr 3 dotyczy dzieci i młodzieży objętej prawem oświatowym.
 3. Rekrutacja dotyczy dzieci i młodzieży zamieszkałych i zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.
 4. Dzieci i młodzież zamieszkałe poza obszarem powiatu poznańskiego mogą ubiegać się o przyjęcie do MDK nr 3 w miarę wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po wypełnieniu dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego i złożeniu u Dyrektora MDK

nr 3. Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik do niniejszej procedury. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.

 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia Dyrektor MDK nr 3 zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona od liczby deklaracji potwierdzających kontynuację uczestnictwa w danych zajęciach.
 4. Rekrutacja dzieci i młodzieży, przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, z zastrzeżeniem ust. 1, 4, 6 i 7.
 5. Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały NR XV/148/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015r.
 6. Przebieg rekrutacji dzieci i młodzieży do MDK nr 3 obejmuje:
  1. określenie liczby miejsc podlegających rekrutacji MDK nr 3,
  2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci i młodzieży,
  3. wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do MDK nr 3,
  4. powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenie terminów posiedzeń,
  5. posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
  6. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  7. przeprowadzenie naboru uzupełniającego na wolne miejsca.
 7. Dyrektor MDK nr 3:
  1. wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie do MDK nr 3” oraz przyjmuje inne dokumenty dostarczane przez rodziców/opiekunów prawnych lub kandydatów pełnoletnich,
  2. sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym,
  3. sporządza na posiedzenie Komisji wykaz dzieci i młodzieży,
  4. powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 8. Dyrektor może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności wymienionych w ust. 11 pkt 1-4.

Rozdział 2 Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do MDK nr 3 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie na podstawie „Wniosku o przyjęcie do MDK nr 3” i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do MDK nr 3, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat złożył wymagane dokumenty oraz uzyskał odpowiednią liczbę punktów.
 5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do protokołu Komisja dołącza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do MDK nr 3.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie.
 8. Rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor MDK nr 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział 3

Harmonogram rekrutacji

w roku szkolnym 2022/2023

1. W terminie 01.04. do 30.04.2022r. do godz.14:00 nastąpi wydawanie i przyjmowanie

wniosków o przyjęcie do AKADEMII PRZEDSZKOLAKA w MDK nr 3 wraz z

załącznikami.

2. W dniu 04.05.2022r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

3. W dniu 05.05.2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka, a od 06.05.2022r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

4. W terminie od 13.06 do 26.08.2022r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do pozostałych kół stałych MDK nr 3 wraz z

załącznikami.

5. W dniach 29-31.08.2022r.odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

6. W dniu 31.08.2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Od 01.09.2022r.rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

Rozdział 4 Kryteria rekrutacji

 1. Do MDK nr 3 przyjmowane są dzieci i młodzież objęte prawem oświatowym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do MDK nr 3 może być dwuetapowe.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w rozdziale 1 ust. 3 lub 6, niż liczba wolnych miejsc na poszczególne zajęcia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację;
  2. osiągnięcia kandydata w dziedzinie, w której zajęcia organizowane są w placówce.
 2. W przypadku nieprzedłożenia wraz z wnioskiem i informacją dodatkową, dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK nr 3 nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Skip to content