Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Zasady prowadzenia rekrutacji

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3 (MDK nr 3)

na rok szkolny 2022/2023

Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

 1. Rekrutacja dotyczy zajęć stałych rozumianych jako zajęcia odbywające się regularnie, co najmniej dwa razy w miesiącu. Rekrutacja nie dotyczy uczestników oraz grup zorganizowanych biorących udział w zajęciach okazjonalnych lub okresowych.
 2. Rekrutacja na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w MDK nr 3 dotyczy dzieci i młodzieży objętej prawem oświatowym.
 3. Rekrutacja dotyczy dzieci i młodzieży zamieszkałych i zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.
 4. Dzieci i młodzież zamieszkałe poza obszarem powiatu poznańskiego mogą ubiegać się o przyjęcie do MDK nr 3 w miarę wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po wypełnieniu dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego i złożeniu u Dyrektora MDK

nr 3. Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik do niniejszej procedury. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.

 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia Dyrektor MDK nr 3 zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona od liczby deklaracji potwierdzających kontynuację uczestnictwa w danych zajęciach.
 4. Rekrutacja dzieci i młodzieży, przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, z zastrzeżeniem ust. 1, 4, 6 i 7.
 5. Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały NR XV/148/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015r.
 6. Przebieg rekrutacji dzieci i młodzieży do MDK nr 3 obejmuje:
  1. określenie liczby miejsc podlegających rekrutacji MDK nr 3,
  2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci i młodzieży,
  3. wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do MDK nr 3,
  4. powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenie terminów posiedzeń,
  5. posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
  6. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  7. przeprowadzenie naboru uzupełniającego na wolne miejsca.
 7. Dyrektor MDK nr 3:
  1. wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie do MDK nr 3” oraz przyjmuje inne dokumenty dostarczane przez rodziców/opiekunów prawnych lub kandydatów pełnoletnich,
  2. sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym,
  3. sporządza na posiedzenie Komisji wykaz dzieci i młodzieży,
  4. powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 8. Dyrektor może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności wymienionych w ust. 11 pkt 1-4.

Rozdział 2 Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do MDK nr 3 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie na podstawie „Wniosku o przyjęcie do MDK nr 3” i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do MDK nr 3, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat złożył wymagane dokumenty oraz uzyskał odpowiednią liczbę punktów.
 5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do protokołu Komisja dołącza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do MDK nr 3.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie.
 8. Rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor MDK nr 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział 3

Harmonogram rekrutacji

w roku szkolnym 2022/2023

1. W terminie 01.04. do 30.04.2022r. do godz.14:00 nastąpi wydawanie i przyjmowanie

wniosków o przyjęcie do AKADEMII PRZEDSZKOLAKA w MDK nr 3 wraz z

załącznikami.

2. W dniu 04.05.2022r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

3. W dniu 05.05.2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka, a od 06.05.2022r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

4. W terminie od 13.06 do 26.08.2022r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do pozostałych kół stałych MDK nr 3 wraz z

załącznikami.

5. W dniach 29-31.08.2022r.odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

6. W dniu 31.08.2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Od 01.09.2022r.rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

Rozdział 4 Kryteria rekrutacji

 1. Do MDK nr 3 przyjmowane są dzieci i młodzież objęte prawem oświatowym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do MDK nr 3 może być dwuetapowe.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w rozdziale 1 ust. 3 lub 6, niż liczba wolnych miejsc na poszczególne zajęcia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację;
  2. osiągnięcia kandydata w dziedzinie, w której zajęcia organizowane są w placówce.
 2. W przypadku nieprzedłożenia wraz z wnioskiem i informacją dodatkową, dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK nr 3 nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Skip to content

Korzystając z tej strony, akceptujesz wykorzystanie plików cookies. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę. Po więcej informacji dotyczącej plików cookie i Państwa prywatności zapraszamy do naszej Polityki Prywatności

Akceptuje