Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Zasady prowadzenia rekrutacji

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3 (MDK nr 3)
na rok szkolny 2021/2022

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

 1. Rekrutacja dotyczy zajęć stałych rozumianych jako zajęcia odbywające się regularnie,
  co najmniej dwa razy w miesiącu. Rekrutacja nie dotyczy uczestników oraz grup
  zorganizowanych biorących udział w zajęciach okazjonalnych lub okresowych.
 2. Rekrutacja na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania
  organizowane w MDK nr 3 dotyczy dzieci i młodzieży objętej prawem oświatowym.
 3. Rekrutacja dotyczy dzieci i młodzieży zamieszkałych i zameldowanych na terenie
  powiatu poznańskiego.
 4. Dzieci i młodzież zamieszkałe poza obszarem powiatu poznańskiego mogą ubiegać się
  o przyjęcie do MDK nr 3 w miarę wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po wypełnieniu dokumentacji przez
  rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego i złożeniu u Dyrektora MDK
  nr 3. Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik do niniejszej procedury.
  Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.
 6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia Dyrektor
  MDK nr 3 zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań uzdolnień kierunkowych na
  warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia
  przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień
  kierunkowych.
 7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona od liczby deklaracji potwierdzających
  kontynuację uczestnictwa w danych zajęciach.
 9. Rekrutacja dzieci i młodzieży, przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej
  dostępności, z zastrzeżeniem ust. 1, 4, 6 i 7.
 10. Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały NR XV/148/VII/2015 Rady Miasta
  Poznania z dnia 14 lipca 2015r.
 11. Przebieg rekrutacji dzieci i młodzieży do MDK nr 3 obejmuje:
  1) określenie liczby miejsc podlegających rekrutacji MDK nr 3,
  2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci i młodzieży,
  3) wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do MDK nr 3,
  4) powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenie terminów posiedzeń,
  5) posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
  6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych,
  7) przeprowadzenie naboru uzupełniającego na wolne miejsca.
 12. Dyrektor MDK nr 3:
  1) wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie do MDK nr 3” oraz przyjmuje inne
  dokumenty dostarczane przez rodziców/opiekunów prawnych lub kandydatów
  pełnoletnich,
  2) sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym,
  3) sporządza na posiedzenie Komisji wykaz dzieci i młodzieży,
  4) powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
  1
 13. Dyrektor może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności wymienionych
  w ust. 11 pkt 1-4.
  Rozdział 2
  Postępowanie rekrutacyjne
 14. Postępowanie rekrutacyjne do MDK nr 3 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 15. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 16. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 17. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych,
 18. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 19. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie na podstawie „Wniosku o przyjęcie
  do MDK nr 3” i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 20. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do MDK nr 3, jeżeli w wyniku postępowania
  rekrutacyjnego kandydat złożył wymagane dokumenty oraz uzyskał odpowiednią liczbę
  punktów.
 21. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do protokołu Komisja
  dołącza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 22. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić
  z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  do MDK nr 3.
 23. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie.
 24. Rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora odwołanie
  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
  uzasadnienia.
 25. Dyrektor MDK nr 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Rozdział 3
  Harmonogram rekrutacji
  w roku szkolnym 2021/2022
 26. W terminie 01.04. do 30.04.2021r. do godz.14:00 nastąpi wydawanie i przyjmowanie
  wniosków o przyjęcie do AKADEMII PRZEDSZKOLAKA w MDK nr 3 wraz z
  załącznikami.
 27. W dniu 04.05.2021r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
 28. W dniu 05.05.2021r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka, a od 06.05.2021r.
  rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.
 29. W terminie od 14.06 do 27.08.2021r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i
  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do pozostałych kół stałych MDK nr 3 wraz z
  załącznikami.
 30. W dniach 30-31.08.2021r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 31. W dniu 31.08.2021r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 32. Od 01.09.2021r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.
  Rozdział 4
  Kryteria rekrutacji
 33. Do MDK nr 3 przyjmowane są dzieci i młodzież objęte prawem oświatowym.
 34. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do MDK nr 3 może być dwuetapowe.
 35. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w
  rozdziale 1 ust. 3 lub 6, niż liczba wolnych miejsc na poszczególne zajęcia, na pierwszym
  etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  a)wielodzietność rodziny kandydata;
  b) niepełnosprawność kandydata
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 36. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
  rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
  następujące kryteria:
  a) uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających
  uzdolnienia w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację;
  b) osiągnięcia kandydata w dziedzinie, w której zajęcia organizowane są w placówce.
 37. W przypadku nieprzedłożenia wraz z wnioskiem i informacją dodatkową, dokumentów
  potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego
  kryterium.
 38. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK nr 3 nadal dysponuje
  wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Skip to content