Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Statut MDK 3


STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 3 W POZNANIU


Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 1.09.1994 r. i znowelizowany dnia 24.06.2005 r.
PUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
Nazwa placówki:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3
Organ prowadzący:
MIASTO POZNAŃ - WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA

§ 1 Główne cele działalności MDK Nr 3 
Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy w zakresie plastyki, tańca, muzyki, fotografii , teatru i języków obcych.
 Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 Kształtowanie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu kraju i innych kultur.
 Kształtowanie umiejętności spędzania czasu poprzez organizację zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych i imprez środowiskowych o dużych walorach wychowawczych. 
 Organizowanie i koordynowanie konkursów, przeglądów, wystaw i festiwali na szczeblu rejonu, miasta i województwa.
 Organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 Współpraca z rodzinami i instytucjami środowiska lokalnego w podejmowaniu działań na rzecz programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych. 
 Współpraca z samorządem terytorialnym na szczeblu dzielnicy i miasta.
§ 2 Organami MDK Nr 3 są:
§ 3 Dyrektor MDK Nr 3 i jego kompetencje:
§ 4 Rada pedagogiczna MDK Nr 3 i jej kompetencje
§ 5 Skład rady pedagogicznej stanowią:
§ 6 W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego:
§ 7 Samorząd wychowanków MDK Nr 3 i jego kompetencje.
§ 8 Wychowankowie MDK Nr 3 /prawa i obowiązki/
§ 9 Rodzice
§ 10 Nauczyciele i inni pracownicy MDK Nr 3
§ 11 Struktura organizacyjna MDK Nr 3
§ 12 Sposób finansowania i uzyskiwania środków finansowych na działalność MDK Nr 3.
§ 13 Uwagi końcowe

Skip to content