Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

RODO w MDK3

KLAUZULA INFORMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 3 W POZNANIU
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 1, tel. 618665747, email: mdk3@tmpsc.pl

2) W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

p. Beata Rychła,

nr tel. +48618784906,

email: iod2_oswiata@um.poznan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres danego roku szkolnego, na który dziecko zostaje zapisane od momentu zapisania dziecka do końca roku szkolnego lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

Dyrektor

Skip to content