Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Wychowawczy

PROGRAM  WYCHOWAWCZY w MDK Nr 3

MDK Nr 3 jest znaczącym ogniwem systemu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w Poznaniu.
Misja MDK Nr 3 w środowisku łazarskim przebiega na płaszczyźnie rodzina – społeczność lokalna, placówki oświatowe, świetlice opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki pomocy rodzinie, samorządy mieszkańców, instytucje kultury. 
Dotyczy ona głównie: wychowania, kultury, rozrywki, rekreacji i profilaktyki.
Poza głównymi zadaniami placówki, którymi są rozwijanie twórczych zainteresowań, talentów i uzdolnień artystycznych oraz promocja osiągnięć wychowanków, organizujemy imprezy środowiskowe dla różnych grup wiekowych i całych rodzin środowiska łazarskiego o dużych walorach wychowawczych. Okolicznościowe programy artystyczno – rekreacyjne na czas ferii zimowych i letnich dla dzieci pozostających w mieście. Wyjazdy na obozy, plenery plastyczne, konkursy, przeglądy artystyczne. We współpracy z Samorządami Osiedlowymi organizujemy festyny, konkursy, koncerty, itd.

Celem naszych działań są nasi wychowankowie, a szerzej dzieci i młodzież środowiska łazarskiego. Poprzez realizację szerokiego programu aktywnego spędzania czasu, kształtujemy osobowość dziecka na człowieka kreatywnego, rozwijającego swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczącego w kulturze jako twórca i jako odbiorca. Poprzez obecność na wystawach, koncertach, w teatrze, uczymy pożądanych w takich miejscach zachowań, szacunku do kultury narodowej i jej twórców. 
Poprzez dobrowolność uczestnictwa w zajęciach, dowolność wyboru zajęć i nauczyciela, indywidualne podejście do dziecka, zwiększamy szanse na sukces i poczucie wartości dziecka, możliwość bezkonfliktowego współdziałania w grupie, szacunku do prac innych dzieci i tolerancji.
Wspieramy i uczymy wychowanków samorządności na poziomie kół, zespołów i całej placówki poprzez powierzanie im zadań organizacyjnych, opiniowanie i udział w organizowaniu imprez, tworzenie kół wolontariackich.

Na postawy i zachowanie naszych wychowanków wpływamy poprzez stosowane wyróżnienia i nagrody. A są to: pochwały ustne nauczycieli i dyrektora, informacje dla rodziców, dyplomiki za aktywność i sukcesy w kołach i zespołach. Nagrody w formie sfinansowania lub dofinansowania wyjazdów na biwak, plener plastyczny, konkurs, koncert, obóz, zgrupowanie lub udział w programie „ Zima, lato w mieście „, dofinansowanie zagranicznego wyjazdu na festiwal lub w ramach wymiany między miastami. O sukcesach osiąganych przez wychowanków w konkursach, przeglądach, wyjazdach zagranicznych, informujemy specjalnymi pismami 
ich szkoły.

Dyplomy za osiągane sukcesy wychowanków prezentowane są na specjalnej tablicy w korytarzu MDK Nr 3.
Pod koniec roku szkolnego wyróżniający się frekwencją i osiągnięciami wychowankowie kół i zespołów otrzymują nagrody i dyplomy dyrektora oraz wpis do kroniki MDK Nr 3. Za kilkuletnie uczestnictwo w kole lub zespole, wychowanek otrzymuje specjalne pismo okolicznościowe, które składa starając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej.

Ważną funkcję wychowawczo – integracyjną spełniają nasze imprezy środowiskowe, organizowane głównie w piątki dla dzieci starszych i młodzieży, a w soboty dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, na które zapraszamy także rodziców i opiekunów oraz programy rekreacyjno – kulturalne na czas ferii zimowych i letnich dla dzieci pozostających w mieście.

We współpracy z najbliższymi radami osiedli św. Łazarza i Targowego uczestniczymy w organizacji festynów, imprez plenerowych, konkursów i koncertów w Parku Wilsona. Integracja lokalnego środowiska wychowanków i rodziców włącza rodziców w działania na rzecz placówki, niweluje bariery społeczne u dzieci z różnych środowisk. Integruje dzieci i całe rodziny w środowisku, poza tym kształtuje u dzieci koleżeńskie postawy rówieśnicze, wzbudza zaufanie do placówki i jej działalności.
Praca wychowawczo – profilaktyczna realizowana jest głównie poprzez współpracę MDK Nr 3 ze świetlicami terapeutyczno – wychowawczymi i środowiskowymi Łazarza i całego Poznania. Polega ona na cyklicznym organizowaniu różnego rodzaju imprez dla wychowanków tych świetlic w MDK Nr 3 lub w samych świetlicach. Przez różne formy imprez wpływamy na wzrost poziomu aktywności psychoruchowej, zainteresowań, rozwijanie samodzielności, kształtowanie właściwych koleżeńskich postaw rówieśniczych i przeciwdziałanie naśladowaniu złych wzorów zachowań subkulturowych i patologicznych. Kształtujemy umiejętność porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałamy symptomom zachowań agresywnych. Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.

Wszystkie działania i efekty wychowawcze są możliwe dzięki szerokiej współpracy z naszymi sojusznikami, głównie rodzicami, pedagogami szkolnymi, kierownikami świetlic środowiskowych, parafiami, radami osiedli : św. Łazarza i Targowego, zespołami wolontariackimi szkół ponad podstawowych, instytucjami, placówkami kultury naszego miasta.

Skip to content